• BESTUUR Cv100

  Bestuurssamenstelling Club van 100

  • Voorzitter: Ben Groot Roessink
  • Secretaris: John Hiddink
  • Penningmeester: John Hiddink
  • Bestuurslid: Ton le Noble
  • Aquisitie: Bennie Hebbink
  • Bestuurslid: Maurice Wassink

  Mailadres: clubvan100@zzc20.nl

 • Het doel van de Club van 100 is om geld in te zamelen voor investeringen waardoor uiteenlopende wensen ingevuld kunnen worden, die binnen de vereniging leven. Kenmerkend is dat het geld steeds aan een project wordt besteed waarvan ieder lid, van jong tot oud, direct of op termijn, profiteert.

  Lees de informatie

 • Huisreglement Club van 100

  De Club van 100 is een initiatief van Stichting ZZC’20 Accommodatie ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Doetinchem onder nummer 54256909 en opgericht voor onbepaalde tijd.

   Doel:

  • het bieden van langdurige financiële steun in de vorm van een bijdrage in de exploitatie van de [ver]bouw c.q. verbetering van de accommodatie van voetbalclub  ZZC’20.

  Leden:

  • Iedereen, zowel een natuurlijk persoon als rechtspersoon die voetbalclub ZZC’20 wil steunen, kan lid worden van de Club van 100,er zal onderscheid gemaakt worden tussen een lid en een lidmaatschap
  • Een lid kan meerdere lidmaatschappen bezitten.
  • Een lidmaatschap is gelijk aan een bijdrage van € 100,00 per jaar [excl. 21% BTW voor bedrijven].
  • Een lidmaatschap is niet overdraagbaar.
  • Het bestuur van de Stichting ZZC’20 Accommodatie houdt het register bij waarin de namen van alle leden zijn opgenomen.
  • Nieuwe leden kiezen voor een lidmaatschap van minimaal drie [3] jaar, nadien zwijgend verlenging van telkenmale van een [1] jaar. 

  Einde lidmaatschap:

  • Middels opzegging door het lid, opzegging dient schriftelijk te geschieden.
  • Uiterlijk drie [3] maanden voor het einde van de lidmaatschapsperiode.
  • Middels opzegging door Stichting ZZC’20 Accommodatie, met opgave van reden, mede te delen aan het desbetreffende lid;
  • Opzegging door Stichting ZZC’20 Accommodatie kan ook geschieden als het lid heeft nagelaten aan zijn verplichtingen te voldoen. 

   Jaarlijkse bijdrage:

  • De leden zijn gehouden tot het betalen van de jaarlijkse bijdrage van € 100,00 [excl. BTW voor bedrijven] voor de afgesproken termijn.
  • Er wordt geen maximum gesteld aan de jaarlijkse bijdrage per lid. Een hogere bijdrage, in veelvoud van € 100,00, resulteert in het verkrijgen van meerdere lidmaatschappen.
  • De incasso van de bedragen geschiedt d.m.v. een automatische machtiging en zal naar keuze in één keer, dan wel twee keer [in juni en december] worden geïncasseerd.
  • Het vermogen zal beheerd worden door het Bestuur van de Stichting ZZC‘20 Accommodatie. 

  Taken, Wederdiensten, etc Bestuur: 

  • Het bestuur van de Stichting ZZC’20 Accommodatie zorgt voor het éénmalig opzetten en vervolgens periodiek onderhouden van een Club van 100 bord. Dit bord heeft inmiddels een plaatsgevonden bij ZZC’20 op een prominente plaats.
  • Indien een lid om privacy-reden niet genoemd wil worden, moet dit worden gerespecteerd. Uiteraard zijn de gegevens van het desbetreffende lid wel bekend bij het bestuur en zal discreet met de gegevens worden omgegaan.
  • Het organiseren van een periodieke bijeenkomst c.q. activiteit voor de leden van de Club van100, waarvoor per deelnemend lid, een nader te benoemen bijdrage wordt gevraagd. Een partner is hier, tegen bijbetaling, natuurlijk ook welkom.
  • Het presenteren van een financieel verslag tijdens de bijeenkomst van deze Club van 100. Vermelding op de site van ZZC’20.
  • Met enige regelmaat vermelding ‘Club van 100’, in de periodieke Presentatiegids.