• Gedragscode ZZC'20

  Het bestuur van ZZC’20 wil haar steentje bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich als mens en sporter verder kunnen ontwikkelen. Daarbij vinden wij normen en waarden erg belangrijk, met name door bewustwording ervan bij onze spelers, begeleiders, trainers en ouders/verzorgers. We willen ervoor zorgen dat onze voetbalvereniging een ontmoetingsplaats is waar sporters gezamenlijk met plezier, enthousiasme en voldoening kunnen voetballen. Dit vraagt om heldere gedragsregels. Het bestuur heeft een aantal gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen, en dit vervat in een gedragscode. Het bestuur draagt deze gedragscode actief uit en verwacht dit ook van haar spelers, begeleiders, trainers en ouders/verzorgers. Laten we samen ervoor zorgen dat het bij ZZC’20, in en buiten het veld, sportief, correct en gezellig is en blijft. Dit alles met respect naar jezelf en naar de ander toe! 

  1. Inleiding
  Sporten doe je voor je plezier. ZZC’20 wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden te genieten van de voetbalsport. Een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de voetbalcapaciteiten en culturele achtergrond. Wij willen een vereniging zijn die op basis van goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden herkend wordt als een aantrekkelijke club. Een club waar leden respect hebben voor een ander en zorgvuldig omgaan met accommodatie en materialen.

  2. Gedragsregels

  De volgende algemene gedragsregels zijn daarbij van toepassing:

  • Respect voor anderen is essentieel. Een verenigingslid dient geen onbehoorlijk taalgebruik te gebruiken. Verbaal en fysiek geweld en molestatie van derden zijn uiteraard uit den boze. Pesten wordt niet geaccepteerd.
  • Onze vereniging toont zich een goed gastheer voor bezoekende clubs, (assistent)scheidsrechters- en andere gasten.
  • Een verenigingslid heeft respect voor ieders eigendommen. Een verenigingslid is aansprakelijk voor door haar/hem aangerichte schade. Deze schade zal dan ook worden verhaald bij het verenigingslid dat eventuele schade heeft aangericht of mede heeft aangericht.
  • Het is op geen enkele wijze toegestaan om in de kleedkamers van ZZC’20 beeld- en/of geluidsopnames te maken. Handelen in strijd met deze bepaling leidt onverwijld en in alle gevallen tot een door het bestuur nader op te leggen straf conform artikel 6 van de Statuten van ZZC’20.
  • Het nuttigen van alcoholische dranken op het sportcomplex buiten de kantine en het terras, dus ook in de kleedkamers, is verboden.
  • Rookverbod binnen in ruimtes en op het veld voor een ieder.
  • Een verenigingslid dient zich te houden aan de door de vereniging of KNVB opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. de gepleegde overtreding. De vereniging zal de door de KNVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid.
  • Een verenigingslid dient een medelid te corrigeren in het geval dit medelid deze gedragsregels overtreedt.
  • Een verenigingslid dient na elke deelgenomen training/of wedstrijd het door hem / haar gebruikte kleedlokaal schoon achter te laten en dit in samenspraak met zijn begeleider schoon te maken c.q. te houden. Iedereen is medeverantwoordelijk voor een schoon achterlaten van de gebruikte kleedkamer (ook bij uitwedstrijden) en het in goede en nette staat houden van het clubhuis, het sportcomplex en de gebruikte spelmaterialen. Rommel dient in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.
  • Een verenigingslid is aanspreekbaar op wangedrag. Een verenigingslid dat zich heeft schuldig gemaakt aan enige vorm van wangedrag bij ZZC’20 op het sportpark, zoals vernieling, geweldpleging, diefstal en / of andere gedraging die in strijd is met deze gedragsregels moet zich verantwoorden voor het bestuur.


  2.1 De gedragsregels voor de spelers van ZZC’20

  • Als speler ben je een voorbeeld voor anderen.
  • Rookverbod binnen in ruimtes en op het veld voor een ieder.
  • Geen alcohol op en rond het veld of in de kleedkamer.
  • Drugs zijn uit den boze, hieronder verstaan we ook het er in handelen van.
  • Je speelt niet om geld bij welke vorm van spel dan ook. (zowel in de kantine als op andere plaatsen op ons sportpark)
  • Tijdens wedstrijden draag je het officiële clubtenue.
  • Zowel in als buiten het veld vloek je niet.
  • Je beledigt niemand. Pesten is bij onze vereniging uit den boze.
  • Je hebt respect voor de tegenstander.
  • Je blesseert je tegenstander niet opzettelijk.
  • Je vernedert niemand in woord of gebaar.
  • Je accepteert het gezag van de scheidsrechter.
  • Je accepteert de leiders/trainers van je elftal en van het bestuur.
  • Je bent zuinig op de spullen van de vereniging.
  • Je houdt de kleedkamers netjes en laat deze na afloop schoon achter. Je dient je te houden aan de indeling van de kleedkamer. Je neemt geen niet-leden mee in de kleedkamers tijdens trainingen en wedstrijden.
  • Je bent op tijd voor de trainingen(15 min) en de wedstrijden(volgens wedstrijdschema).
  • Wanneer je eens een keer bent verhinderd, dan meld je je tijdig af.
  • Je gedraagt je bij uitwedstrijden als een gast.
  • Trainingspakken, jassen en overige kleding ter beschikking gesteld door de vereniging worden alleen gedragen voor, tijdens en na de wedstrijd. Het is dus uitdrukkelijk verboden deze in privétijd te dragen.
  • Na afloop van het seizoen (of lidmaatschap) dient ter beschikking gestelde kleding binnen 5 dagen in goede staat aan de vereniging te worden teruggegeven.


  2.2 De gedragsregels voor ouders en verzorgers van de spelers:

  • Forceer uw kind, dat geen interesse toont, nooit om deel te nemen aan de voetbalsport.
  • Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe.
  • Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen.
  • Verander een nederlaag in een overwinning door uw kind te helpen te werken aan een grotere vaardigheid en het worden van een goede sportman/vrouw. Maak het kind nooit belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.
  • Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen. Applaudisseer voor goed spel van beide teams.
  • Val een beslissing van een scheidsrechter niet in het openbaar af.
  • Erken de waarde en het belang van vrijwillige trainers. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten/de recreatie van uw kind mogelijk te maken. Laat het coachen aan de trainer/leider over, aanmoedigen mag uiteraard wel.


  2.3 De gedragsregels voor de trainers/begeleiders:

  • Wees redelijk in uw eisen ten aanzien van de tijd, de energie en het enthousiasme van jeugdige spelers.
  • De keuze van de speler voor selectievoetbal mag hierin echter best een rol spelen.
  • Bedenk echter steeds dat jongeren ook andere belangrijke bezigheden zoals hun opleiding/studie hebben.
  • Leer uw spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken.
  • Deel daar waar mogelijk is de kinderen in volgens leeftijd, lengte, vaardigheid en fysieke gesteldheid.
  • Vermijd dat getalenteerde spelers te veel in het veld staan. De minder goede spelers hebben zeker evenveel speeltijd nodig en hebben daar ook recht op. Dit is van toepassing op de niet selectieteams.
  • Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen is slechts een onderdeel van het spel. Verliezen trouwens ook.
  • Schreeuw niet en maak de kinderen nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen.
  • Ontwikkel teamrespect voor de vaardigheid van de tegenstander en voor de beslissingen van de scheidsrechter en voor de trainers/begeleiders van de tegenstander.
  • Ontvangen van de leiders van de tegenpartij en de scheidsrechter.
  • Zorgen voor toezicht in de kleedkamer, zowel uit als thuis.
  • Controleer de kleedkamer, zodat deze schoon wordt achtergelaten.
  • Wangedrag of andere problemen rapporteren aan bestuur c.q. vertrouwenspersoon.
  • Verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal c.q. trainingsmateriaal (kleding, ballen, waterzakken etc.) Kinderen hebben een trainer nodig die zij respecteren.
  • Wees gul met lof wanneer het verdiend is. De beste coachmomenten zijn voor de wedstrijd en in de rust.
  • Blijf op de hoogte van de beginselen van goede training en van groei en ontwikkeling van de kinderen.


  2.4 De gedragsregels voor de toeschouwers:

  • Denk eraan dat de spelers voor hun eigen plezier deelnemen aan georganiseerde sportbeoefening. Zij doen dit niet voor uw vermaak, noch zijn de spelers miniprofspelers.
  • Gedraagt u zich op uw best.
  • Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van spelers, trainers, scheidsrechters, vrijwilligers en medetoeschouwers.
  • Geef applaus bij goed spel van zowel uw eigen team als van het gastteam of andere deelnemers aan een wedstrijd.
  • Toon respect voor tegenstanders/tegenspelers. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.
  • Veroordeel elk gebruik van geweld. Respecteer de beslissing van de scheidsrechter.
  • Moedig de spelers altijd aan om zich aan de spel/wedstrijdbepalingen te houden.
  • Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen


  2.5 De gedragsregels voor de vrijwilliger:

  • Voor elke vrijwilliger, wel of niet voetbalbetrokken, geldt dat zij een belangrijke rol spelen in het slagen van de gedragscode. Een belangrijk voorbeeld is, maar (zoals hieronder benoemd) ook de vrijwilliger maakt afspraken met de club.
  • Dient er op toe te zien dat de ruimtes, die gebruikt worden tijdens vergaderingen, activiteiten e.d., schoon en netjes worden achtergelaten.
  • Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode e.d. contact op met de begeleider van het desbetreffende team.
  • Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich te allen tijde sportief.
  • Maakt geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand opzettelijk.
  • Heeft respect voor anderen en is zuinig op kleding en materialen van ZZC’20. 

  Nieuwe leden zullen bij de inschrijving gevraagd worden hun handtekening te zetten op het aanmeldingsformulier, waardoor ze aangeven dat ze kennis hebben genomen van de gedragscode en ze akkoord gaan met de gedragscode.

  3. Hoofdregels sportpark ZZC’20

  • Iedereen zet zijn fiets of bromfiets in de fietsen stalling.
  • Aanwijzingen gebruik van kleedkamers en velden opvolgen.
  • Afval deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken.
  • Kleedkamers schoon achterlaten.
  • Accommodatie alleen daar waar toegestaan met voetbalschoenen betreden.
  • Voetbalschoenen reinigen op de schoenborstels.
  • Rookverbod binnen het hele gebouw.
  • Materiaal terugplaatsen op de goede plek.
  • Zorg dat na de training of wedstrijd alle ballen weer ingeleverd worden.
  • Beslissingen van de beheerders dienen opgevolgd te worden.
  • Verstrekken en gebruiken van alcohol onder de 18 jaar is verboden. Hierop wordt streng toegezien.
  • Moedwillig aangebrachte schade wordt verhaald op team of speler

  Versie Juli 2020