• Huishoudelijk reglement

  HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

  Artikel 1 - Algemene bepalingen 

  1  De vereniging is genaamd  ZZC’20, hierna te noemen"de vereniging" en

      is bij notariële akte opgericht op 1 juni 2020 en is gevestigd te Zelhem.

  2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de

      statuten van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn vastgesteld bij notariële akte op

      1 juni 2020.

  Artikel 2 - Leden

  1.De vereniging bestaat uit:

  • Pupillen en aspiranten
  • Junioren
  • Senioren
  • Ereleden

  2. Pupillen zijn die leden die de leeftijd van dertien jaar nog niet hebben bereikt.

  3. Junioren zijn die leden die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt.

  4. Senioren zijn leden van achttien jaar en ouder 

  Artikel 3 - Ereleden

  1. Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich ten opzichte van de vereniging bijzonder

      verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur als zodanig door de

      Algemene Vergadering met tenminste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen zijn benoemd.

      Op ereleden rusten geen geldelijke verplichtingen, zij hebben echter wel alle rechten van de   

      leden.

      Met erelid wordt gelijkgesteld degene aan wie de titel "erevoorzitter" is verleend.

  2. Degene die zich op het bestuurlijk vlak in buitengewone mate heeft ingezet voor de

      vereniging kan na het aftreden als voorzitter op voorstel van het bestuur tot erevoorzitter

      worden benoemd door de algemene vergadering met tenminste 4/5 ( vier vijfden) van de

      geldig  uitgebrachte stemmen.

  Artikel 4 - Donateurs

  1. De vereniging kent naast leden donateurs.

  2. Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die

      zich ten opzichte van de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur

      vastgestelde bijdrage te storten.

  3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of krachtens

      de statuten en/of reglementen zijn toegekend of opgelegd.

  4. De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging

      worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het

      geheel verschuldigd blijft.

  5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

  Artikel 5 - Het lidmaatschap

  1. De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de 

      secretaris -of iemand namens hem-  te verstrekken aanmeldingsformulier, waarop de

      volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboortedatum,

      telefoonnummer, evenals de vereniging(en) waarvoor het kandidaat-lid de laatste 5 jaren

      heeft gespeeld.

     Voor jeugdleden dient het formulier mede ondertekend te worden door de wettelijke  

     vertegenwoordiger.

     Het bestuur kan vorderen, dat de in het formulier verstrekte gegevens door deugdelijke

     bewijzen worden gestaafd.

  2. De kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastgesteld. Deze kosten  

     dienen bij de inlevering van het aanmeldingsformulier te worden voldaan.

  3. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden      

      toegelaten, worden aangemeld bij de KNVB. 

  Artikel 6 - Aanneming van leden

  1. Het lidmaatschap wordt verkregen door aanmelding bij het secretariaat. De secretaris kan

      niet eigenmachtig iemand het lidmaatschap weigeren, alsdan beslist het bestuur over het al   

      dan niet toelaten.

  Artikel 7 - Rechten en plichten van leden

  Buiten de verplichtingen, geregeld in artikel  5 van de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten en plichten.

  1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het

      huishoudelijk reglement te ontvangen.

  2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.

  3. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de

      algemene vergadering.

  4. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door

      het bestuur niet anders is bepaald.

  5. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen.

      Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te     

      doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het

      onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft

      ingediend.

  6. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres.

  7. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie.

  8. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, evenals van de

      door het bestuur of door het bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen, naast de

      voorschriften van de KNVB.

  Artikel 8 - Straffen

  1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet,

     dan wel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of  

      waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.

  2. Straffen opgelegd door de tuchtcommissie van de KNVB waaronder begrepen die ten

      gevolge van een gele of rode kaart, dienen door de leden zelf te worden betaald.

  3. Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor,   

      naast een straf welke aan een speler, grensrechter, begeleider, verzorger of ander lid wordt    

      gegeven en door de tuchtcommissie van de KNVB wordt afgedaan, een bijkomende straf   

      vanuit de vereniging op te leggen.

  4. Bij een beslissing als bedoeld in lid 3 van dit artikel heeft het desbetreffende lid een

      beroepsmogelijkheid bij de Algemene  Vergadering van de vereniging. Dit beroep dient,

      6  maanden na het opleggen van de straf door het bestuur, aanhangig te worden gemaakt bij

      de algemene vergadering middels aangetekend schrijven te richten aan de secretaris van de  

      vereniging.

  Artikel 9 - Clubkleuren

  1. Het sporttenue van de vereniging bestaat uit:

  • Shirt      : Blauw/geel
  • Broek    : Blauw
  • Kousen : Blauw

  Artikel 10 - Bestuur

  1. Het (algemeen) bestuur bestaat minimaal uit een voorzitter, een secretaris, een

      penningmeester  die allen meerderjarig moeten zijn.

  2. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten, elders in

       het  huishoudelijk reglement of in andere reglementen

  • De algemene leiding van zaken.
  • De uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten.
  • Het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen.
  • Benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging.

  3. Het bestuur vergadert tenminste één maal per 4 weken volgens een vooraf vastgesteld

      rooster, met uitzondering van de maanden juli en augustus. Daarenboven vergadert het  

      bestuur zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 3 (tenzij anders in de statuten is bepaald)  

      leden van het bestuur dat wensen.

  4. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering

      in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van

      bestuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd.

  5. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden

      aanwezig is. Over personen wordt schriftelijk gestemd,  over zaken wordt mondeling

      gestemd. Besluiten worden bij meerderheid van geldige stemmen genomen.

     (NB. Indien de statuten bepalen dat de stem van de voorzitter doorslaggevend is bij het  

      staken van de stemmen, dan vervalt de volgende tekst van dit lid 5.)

      Indien bij een stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn  

     verworpen. Heeft bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de

     meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen verkregen, dan vindt een herstemming

     plaats over de personen, die de meeste of zo nodig op één na de meeste stemmen op zich

     hebben verenigd.

     Bij herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Indien bij de  herstemming de stemmen

     staken, beslist  terstond het lot.

  Artikel 11 - Het bestuur

  1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging

  2. Taken van de voorzitter:

  • Geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven;
  • Is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen.

  3. Taken van de secretaris:

  • Voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de

              ingekomen stukken te bewaren.

  • Heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem van

              verenigingswege zijn toevertrouwd.

  • Zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen.
  • Zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en

              Reglementen.

  4. Taken van de penningmeester:

  • Beheert de gelden van de vereniging.
  • Zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven.
  • Houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven.
  • Voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder genoemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken te bewaren;
  • Brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en legt daarbij verantwoording af over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen  verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar.

  Artikel 12 - Bestuursverkiezing

  1. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 4 jaar na zijn verkiezing af en mag zich één maal   

      herkiesbaar stellen voor de periode van maximaal 4 jaar.

      De eerste maal zal dat geschieden volgens een op te maken rooster van aftreden.

  2. De namen van de aftredende bestuursleden, evenals van de door het bestuur gestelde

      kandidaten dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de (half)jaarlijkse vergadering   

      waarin de bestuursverkiezing aan de orde is. In deze agenda dient tevens de mogelijkheid

      tot kandidaatstelling door stemgerechtigde leden van de vereniging geopend te worden, met

      vermelding van de daaraan verbonden procedure.                                                                                                                                                                                                                               

  3. Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris

      aangemeld te worden, te ondertekenen door tenminste drie (of meer: naar keuze)

      stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende  

      bereidheidverklaring van de desbetreffende kandidaat eventueel onder vermelding van de

      functie die hij in het bestuur ambieert.

  Artikel 13 - Kascommissie

  1. Conform artikel 12  van de statuten worden door de algemene vergadering de leden van de

      kascommissie benoemd.

  2. De kascommissie bestaat uit twee leden en één reservelid.

  3. De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester, Zij is gehouden

      tenminste één maal per jaar de kas de saldi, de boeken en bescheiden van de  

       penningmeester  na te zien.

      Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur.

  4. Indien de kascommissie termen aanwezig acht om het bestuur te dechargeren zal zij een

      betreffend voorstel doen aan de algemene vergadering. De kascommissie is bevoegd aan    

      het bestuur voorstellen betreffende het financiële beheer te doen.

  Artikel 14 - Overige commissies

  1. Behoudens de algemene vergadering kunnen de verenigingsorganen slechts commissies

      instellen, de benoeming en ontslag van de leden ervan en de werkwijze van die commissies  

      regelen, voor zover dit ligt binnen het taakgebied van het desbetreffende  

      verenigingsorgaan.

     Verenigingsorganen zijn onder meer het bestuur, de  algemene vergadering en de   

     Commissies

  2. Er zijn in principe 6 vaste commissies, te weten:

  • Technische commissie

     - Coördinator Jeugd

                 - Coördinator Dames

                 - Coördinator Heren

  • PR en sponsorcommissie
  • Activiteitencommissie
  • Kantinecommissie
  • Accommodatiecommissie
  • Commissie facilitair

  3. De benoeming tot lid van een commissie geschiedt voor onbepaalde tijd.

  4. Bij het besluit tot instelling van een commissie worden door het bestuur de samenstelling,

      taak, bevoegdheid en werkwijze van de commissie in een instructie vastgelegd. Deze

      instructie wordt beschouwd als een onlosmakelijk deel van het huishoudelijk reglement.

  5. Elke commissie rapporteert tenminste één keer per kalenderjaar over de voortgang van zijn

      werkzaamheden aan het orgaan, dat de commissie benoemde, tenzij in de instructie anders  

      is bepaald.

  6. Een commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter of tenminste twee leden van de

      commissie dit wenselijk achten. (beschreven in taakomschrijving)

  7. Een commissie is verantwoording schuldig aan het orgaan dat de desbetreffende commissie

      heeft ingesteld.

  Artikel 15 -Vertrouwenspersoon

  1.De vertrouwenspersoon begeleidt en ondersteunt betrokkenen bij de behandeling van hun

     klachten over of bij hun meldingen van ongewenst gedrag en levert een bijdrage aan

     activiteiten binnen de vereniging gericht op het voorkomen van ongewenst gedrag 

  Artikel 16 - Contributie

  1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene

      vergadering jaarlijks zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden

      ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.

  2. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

  3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de

      contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

  Artikel 17 - Kostenvergoedingen

  1. Het bestuur is bevoegd om aan de leden die in wedstrijden uitkomen of aan trainingen

      deelnemen de noodzakelijk gemaakte kosten van vervoer en verblijf te vergoeden, zulks

      volgens jaarlijks door de KNVB vast te stellen normen en voorwaarden.

  Artikel 18 - Gebouwen van de vereniging

  1. De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard

      ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig.

  2. Het clubhuis is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden toegankelijk.

      Van deze regeling wordt aan de leden mededeling gedaan.

  3. Het bestuur is bevoegd, één of meer voor gebruik van de leden bestemde lokalen van de

      vereniging, voor bijzondere doeleinden te reserveren.

      Bij gebruikmaking van deze bevoegdheid geschiedt daarvan tijdige mededeling aan de

      leden.

  Artikel 19 - Wedstrijden

  1. De spelers zullen op een door het bestuur te bepalen wijze van hun opstelling en indeling in

      een van de teams in kennis worden gesteld. Bij verhindering is iedere speler verplicht

      tenminste 24 uur van tevoren dit onder opgaaf van reden te melden aan de leider en/of

      aanvoerder van het desbetreffende team.

  2. Bij wedstrijden zal zo mogelijk ieder team vergezeld zijn van een leider, aan te wijzen door

      het bestuur. De leider is de eerst verantwoordelijke voor het gebeuren rond de wedstrijd.

      Hij rapporteert onregelmatigheden aan het bestuur.

  3. Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorgeschreven kleding te verschijnen.

  4. De spelers van een team zijn in beginsel gehouden tijdens wedstrijden te handelen volgens

      de aanwijzing van de aanvoerder en de leider.

  5. Het bestuur is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de vereniging

      te doen inschrijven als deelneemster aan door andere personen georganiseerde wedstrijden,  

      waarvoor door de KNVB toestemming is verleend.

  Artikel 20 - Aansprakelijkheid van de leden

  1. Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging

      aangerichte schade.

  2. Voor de kosten die gepaard gaan met de afdoening van strafzaken e.d. door de K.N.V.B.

      kunnen de leden niet aansprakelijk worden gesteld.

  Artikel 21 – De Website

  1.De vereniging heeft een website genaamd www.zzc20.nl verder te noemen de “website”.

  2.Het doel van de website is het verschaffen van een platform waarmee de leden van de    

     vereniging voorzien worden van nieuws en algemene informatie ter bevordering van de

     communicatie binnen de vereniging.

  3. De PR en Sponsor commissie en/of het web-team zijn verantwoordelijk voor het beheer,  

     onderhoud en samenstellen van de website.

  4.Binnen het bestuur van de vereniging valt de website onder verantwoordelijkheid van het

     bestuurslid met de portefeuille Public Relations. Deze stelt voor het beheer één of twee

     webmasters aan die bevoegd zijn namens de vereniging de website te beheren 

  5.Tot de taak van de webmaster behoort  het vaststellen van de algemene structuur van de

     website en te bepalen welke soort informatie waar geplaatst mag worden.

  6.De webmaster kan op basis van iemands rol c.q. verantwoordelijkheid binnen de vereniging

     toegang verlenen aan personen tot afgebakende delen van de website zodat zij daarop

     zelfstandig informatie en/of nieuwsberichten kunnen plaatsen.

  7.De webmaster is bevoegd om, bij twijfel van strijdigheid met de gedragscode van ZZC’20

     of  het statuut, artikelen inhoudelijk te wijzigen, te verwijderen of te weigeren.

     De auteur dient daarvan wel altijd in kennis gesteld te worden.

  Artikel 22 - Sponsoring

  1.Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten.

  Artikel 23 - Wijziging van het huishoudelijk reglement

  1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de

      algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar

      wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor

      oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.

  2. Tenminste veertien dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het

      voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe  

      geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de  

      vergadering wordt gehouden.

      Bovendien wordt de voorgestelde wijziging van het huishoudelijk reglement tenminste

      14 dagen voor de vergadering in het clubblad of op de website  gepubliceerd.

  3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste twee derden       

      van de uitgebrachte geldige stemmen. 

  Artikel 24 - Slotbepalingen

  1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.

  2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan

      de leden. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement

      treden in werking 14 dagen na plaatsing op de website waarin de tekst van het

      reglement is opgenomen.

      Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging d.d. 25 september 2020

   

  Namens het bestuur van de vereniging:

  De Voorzitter                         De secretaris